Centrum zdraví a snižování nadváhy logo

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I

Úvodní ustanovení

1.  BB TRADE s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, 63900 Brno, IČO: 03675602, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. č. C 86272 (dále také jako „Obchodní partner CWP“) je na základě zvláštního smluvního vztahu se společností CWP výživové poradenství s.r.o., se sídlem Průmyslová 479, 252 61 Jeneč, Česká republika, IČO: 242 31 371, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C200621 (dále též jako „CWP výživové poradenství s.r.o.“) oprávněna k realizaci konceptu Cambridge Weight Plan. V rámci realizace konceptu Cambridge Weight Plan je obchodní partner oprávněn (i) poskytovat výživové poradenství programu Cambridge Weight Plan klientům Obchodního partnera CWP v poradenském centru obchodního partnera, a zároveň (ii) prodávat produkty Cambridge Weight Plan svým klientům v poradenském centru Obchodního partnera CWP. Další identifikační údaje Obchodního partnera CWP důležité pro kontakt Klienta s Obchodním partnerem CWP jsou následující:

Adresa poradenského centra Obchodního partnera CWP: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Provozní hodiny poradenského centra Obchodního partnera CWP: út-pá 8,00-18,00

Statutární orgán Obchodního partnera CWP: Ing.Hana Borkovcová - jednatel,  Petr Borkovec - jednatel

Odpovědná osoba Obchodního partnera CWP:     Ing.Hana Borkovcová

Telefonický kontakt na Obchodního partnera CWP:   603527383

E-mailová adresa Obchodního partnera CWP: hana.borkovcova@cambridgeweightplan.cz

2.  Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jako „VOP“) blíže upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly na základě

 1. Smlouvy o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů v rámci programu Cambridge Weight Plan uzavřené mezi Obchodním partnerem CWP a Klientem (dále také jako „Smlouva o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů“);
 2. jednotlivých kupních smluv, jejichž předmětem je samostatný prodej produktů Cambridge Weight Plan (dále také jako „Kupní smlouva“);
 3. jednotlivých smluv o poskytování služeb (např. služba zjištění složení těla na základě požadavku dotčené osoby realizovaného odborným přístrojem určeným pro analýzu těla, jehož součástí je i software pro vyhodnocení změřených údajů) (dále také jako „Smlouva o poskytování služeb“)

a jsou jejich nedílnou součástí.

3.  V případě, že v uzavřené smlouvě o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů a / nebo v Kupní smlouvě a / nebo ve Smlouvě o poskytování služeb byly výslovně sjednány odchylné podmínky nebo bylo výslovně sjednáno vyloučení aplikování některých ustanovení těchto VOP, má takového odchylné ujednání ve smlouvě přednost. V ostatních případech se na vzájemná práva a povinnosti uplatní tyto VOP a Reklamační řád.

4.  Součástí těchto VOP je i reklamační řád Obchodního poradce (dále také jako „Reklamační řád“) vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů(dále také jako „občanský zákoník“) a dalšími příslušnými právními předpisy. Tímto reklamačním řádem Obchodní partner CWP informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav týkajících se zakoupených produktů.

5.  Tyto VOP včetně Reklamačního řádu a informace o možnosti alternativního řešení sporů jsou předloženy Klientovi před každým uzavřením smlouvy tak, aby měl Klient možnost se s nimi seznámit. Zároveň jsou VOP včetně Reklamačního řádu a informace o možnosti alternativního řešení sporů Klientovi zpřístupněny:

 1. na vhodném a trvale viditelném místě v poradenském centru Obchodního partnera CWP; a současně
 2. na internetových stránkách společnosti CWP výživové poradenství s.r.o., a to na: www.cambridgeweightplan.cz

Článek II

Definice pojmů

1.  Program Cambridge Weight Plan je komplexní program výživového poradenství zaměřený na změnu životního stylu poukazující na důležitost různorodé a vyvážené stravy, zdravého životního stylu a začlenění pohybu do běžného života.

Program Cambridge Weight Plan skládá ze tří klíčových pilířů:

 1. pilíř - individuální přístup a podpora poradce programu Cambridge Weight Plan,
 2. pilíř - úprava stravovacích návyků,
 3. pilíř - začlenění pohybové aktivity do běžného života.

2.  Obchodní partner CWP - poskytovatel služby a / nebo prodávající, který je fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba zapsaná v živnostenském nebo obchodním rejstříku ve smyslu platné české legislativy, která má uzavřený smluvní vztah se společností CWP výživové poradenství s.r.o., na jehož základě je obchodní partner CWP oprávněný k realizaci konceptu Cambridge Weight Plan vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3.  Klient (kupující) - je fyzická osoba, která uzavřela s Obchodním partnerem CWP Smlouvu o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů, Kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktů Cambridge Weight Plana / neboSmlouva o poskytování služeb, a zároveň při uzavírání a plnění smlouvy s Obchodním partnerem CWP nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

4.  Poradenské centrum programu Cambridge Weight Plan je provozovna Obchodního partnera CWP, která je určena k prodeji produktů Cambridge Weight Plan a poskytování výživového poradenství programu Cambridge Weight Plan. V poradenském centru programu Cambridge Weight Plan mohou být poskytovány i jiné služby, např. služby realizované na základě Smlouvy o poskytování služeb.

5.  Služba představuje jakoukoliv a každou konzultaci / výživové poradenství, které poskytuje Obchodní partner CWP Klientovi na základě Smlouvy o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů v rámci programu Cambridge Weight Plan nebo na základě Smlouvy o poskytování služeb.

6.  Výživové poradenství v rámci programu Cambridge Weight Plan je soubor rad a doporučení zaměřených na zdravý životní styl, zařazení pestré a vyvážené stravy a začlenění pohybu do běžného života Klienta, které poskytuje Obchodní partner CWP klientovi, na základě nezbytných zjištění týkajících se zdravotního stavu Klienta v souladu s konceptem Cambridge Weight Plan.

7.  Zboží představuje jakýkoli produkt z nabízených produktů Cambridge Weight Plan (dále také jako „Potravinové Zboží“) a / nebo jakékoli zboží nabízené jako doplňkové zboží, např. šejkry a jiné doplňky a pomůcky (dále také jako „nepotravinové Zboží“) v poradenském centru Obchodního partnera CWP.

8.  Produkty Cambridge Weight Plan jsou produkty, které CWP distribuuje na základě výhradní distribuční licence, prostřednictvím svých obchodních partnerů, na území České a Slovenské republiky a které mají sloužit výhradně cílům určeným programem Cambridge Weight Plan. Všechny produkty Cambridge Weight Plan jsou legislativní zařazeny mezi potraviny. Produkty Cambridge Weight Plan jsou bezpečné a přiměřeně označené (potraviny).

Článek III

Uzavření smlouvy

1. Obchodní partner CWP oznamuje Klientovi před uzavřením smlouvy jasným a srozumitelným způsobem přímo v poradenském centru programu Cambridge Weight Plan ústně, a zároveň písemně v těchto VOP především následující údaje:

 1. hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném zboží nebo službě;
 2. informace o způsobu použití a údržby zboží a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou;
 3. obchodní jméno a sídlo / místo podnikání Obchodního partnera CWP;
 4. telefonní číslo Obchodního partnera CWP a další údaje, které jsou důležité pro kontakt spotřebitele s Obchodním partnerem CWP, a to zejména adresu elektronické pošty;
 5. prodejní cenu zboží a / nebo služby jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky;
 6. platební podmínky, dodací podmínky, lhůtu, do které se Obchodní partner CWP zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů;
 7. poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží a / nebo služby, o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit;
 8. informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem a / nebo Obchodním partnerem CWP podle přísnějších zásad, jak stanoví obecný předpis, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných spotřebitelům po prodeji výrobku nebo poskytnutí služby, pokud se takováto pomoc poskytuje;
 9. informaci o délce trvání smlouvy jakož i informaci o podmínkách ukončení smlouvy;
 10. informaci o možnosti obrátit se na subjekt alternativního řešení sporů v případech stanovených zvláštním právním předpisem.

2. Smluvní vztah mezi Obchodním partnerem CWP a Klientem vzniká na základě požadavku Klienta, a to:

 1. uzavřením Smlouvy o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů;
 2. uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej produktů Cambridge Weight Plan a / nebo jakéhokoli doplňkového zboží nabízeného v poradenském centru Obchodního partnera CWP;
 3. uzavřením Smlouvy o poskytování služeb.

3. Klient bere na vědomí, že před uzavřením Smlouvy o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů je třeba provést posouzení možnosti absolvovat program Cambridge Weight Plan s ohledem na zdravotní stav Klienta, v jehož rámci je nezbytné prověřit/prozkoumat existenci kontraindikací programu Cambridge Weight Plan, resp. existenci jakýchkoli zdravotních problémů / nemocí, které mohou výrazným způsobem ovlivňovat nastavení rad a doporučení ze strany Obchodního partnera CWP.

4. Klient bere na vědomí, že produkty Cambridge Weight Plan jsou primárně určeny pro potřeby programu Cambridge Weight Plan a jsou určeny k užívání za současného dodržování nastavených rad a doporučení ze strany Obchodního partnera CWP.

5.Klient bere na vědomí, že výživové poradenství v rámci programu Cambridge Weight Plan je poskytováno s náležitou odbornou péčí, avšak za samotnou realizaci programu Cambridge Weight Plan, dodržování rad a doporučení poradce Cambridge Weight Plan, doporučeného jídelníčku a plánu na sportovní aktivity v souladu se svým fyzickým a psychickým zdravotním stavem odpovídá výlučně Klient.

6.  Klient bere na vědomí, že poskytování výživového poradenství v rámci programu Cambridge Weight Plan není poskytováním zdravotní péče a v žádném případě poskytování zdravotní péče nenahrazuje.

7.  Výživové poradenství v rámci programu Cambridge Weight Plan je ze strany Obchodního poradce CWP poskytováno Klientovi na základě Smlouvy o poskytování výživového poradenství a prodeji produktů tak, že jednotlivé konkrétní termíny poradenství si Klient a Obchodní partner CWP sjednají vždy předem, a to buď osobně v poradenském centru obchodního partnera CWP, nebo e-mailem případně telefonicky.

Článek IV

Cena zboží a služby a platební podmínky

1. Jakékoliv zboží a / nebo služba nabízené / á v poradenském centru Obchodního partnera CWP je zřetelně označeno / á cenou v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž Klient je před uzavřením jakékoli smlouvy s Obchodním partnerem CWP řádně a včas informován o ceně požadovaného zboží a / nebo služby.

2. Kupní cenu může Klient uhradit výlučně platbou v hotovosti a / nebo platební kartou v poradenském centru Obchodního partnera CWP, a to při prodeji zboží a / nebo poskytnutí služby.

Článek V

Dodací podmínky

 1. Pokud se prodávající a Klient nedohodnou jinak, Klient je oprávněn koupit si zboží, který je aktuálně nabízeno v poradenském centru Obchodního partnera CWP.
 2. Služba je Klientovi poskytována v termínu dle vzájemné dohody mezi Klientem a Obchodním partnerem CWP, a to podle požadavků Klienta a aktuálních provozních možností Obchodního partnera CWP.
 3. Obchodní partner CWP je povinen vystavit / dodat Klientovi daňový doklad s vyčíslením kupní ceny za zboží a / nebo ceny za službu při úhradě kupní ceny a / nebo ceny za službu.
 4. Převzetím zboží přechází na Klienta vlastnictví koupeného zboží. Pokud Klient svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.

 

 1. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I

Odpovědnost za jakost při převzetí a záruka za jakost

1.  Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv Klienta z vadného plnění a odpovědnosti Obchodního partnera CWP za vady prodaného zboží a poskytnuté služby se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.

2.  Obchodní partner CWP odpovídá za vady, které má prodané zboží a / nebo poskytnutá služba při jeho převzetí nebo její poskytnutí Klientovi (odpovědnost za jakost při převzetí). Klient je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a zjistit, zda se na něm nevyskytují zjevné vady a zda je dodávka zboží kompletní.Klient je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. V případě, že předmětem smlouvy je použité zboží, pak platí, že (i) se Obchodní partner CWP a Klient mohou v souladu s § 2168 občanského zákoníku dohodnout i na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, avšak nejméně na 12 měsíců od převzetí zboží a (ii) Obchodní partner CWP neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Klientem. U zboží nebo služby prodávaných za nižší cenu, Obchodní partner CWP dále neodpovídá za vadu, pro kterou byla ujednána nižší cena.Pokud je předmětem smlouvy zboží, které podléhá rychlé zkáze, Obchodní partner CWP z povahy věci neodpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci.

3.  Záruční doba poskytovaná Obchodním partnerem CWP Klientovi za jakost jím prodávaného zboží je 24 měsíců od převzetí zboží Klientem (záruka za jakost). Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k použití vyznačena lhůta k použití, záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty, tj.  u Potravinového Zboží / u produktů Cambridge Weight Plan končí záruční doba nejdříve datem spotřeby, resp. datem minimální trvanlivosti..

4.  Ustanovení čl. II, III a IV níže se v souladu s § 2117 občanského zákoníku použijí v příslušném rozsahu jak pro vady, na které se vztahuje záruka za jakost, tak pro uplatnění práva z odpovědnosti za jakost při převzetí zboží (dále společně jen jako „práva z vadného plnění“).

Článek II

Práva Klienta z vadného plnění

1.  Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Klient požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Klient požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Klient právo na bezplatné odstranění vady.

2.  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Klient i právo od smlouvy odstoupit.

3.  Neodstoupí-li Klient od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Klient má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Obchodní partner CWP nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Obchodní partner CWP nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Klientovi působilo značné obtíže.

4.  Má-li zboží vadu, z níž je Obchodní partner CWP zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Klient místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

5.  Neoznámil-li Klient vadu zboží včas, pozbývá práva z vadného plnění.

Článek III

Uplatnění práv z vadného plnění

1.  K uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“)musí dojít u Obchodního partnera CWP, který Klientovi dodal zboží nebo službu. Klient jako kupující je povinen nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží podat Obchodnímu partneru CWP jako prodávajícímu zprávu. Informace o reklamované dodávce musí obsahovat minimálně: bydliště/místo podnikání resp. sídlo a IČ kupujícího, číslo dodacího listu, počet reklamovaného zboží a popis zjištěné vady. Nesplní-li Klient jako kupující povinnosti uvedené v tomto čl. III, bodu 1. VOP, jeho práva z vadného plnění zanikají. Jakostní vady pak budou posuzovány dle příslušných právních předpisů, norem, certifikátů apod. vydaných na posuzované zboží.Pokud je však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Obchodního partnera CWP nebo v místě pro Klienta bližším, uplatní Klient právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Podnikatel určený k opravě je povinen opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi Obchodním partnerem CWP a Klientem.

2.  Reklamaci může Klient uplatnit u Obchodního partnera CWP

 1. osobně na adrese: BB TRADE s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno ; nebo
 2. poštou na adresu: BB TRADE s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

3.  Ke každému zboží nebo službě zakoupeným u Obchodního partnera CWP je při jejich dodání Klientovi přiložen doklad o koupi zboží, který slouží zároveň jako reklamační doklad (to neplatí, jde-li o zboží, na které se záruka neposkytuje).

4.  Pokud Klient uplatní reklamaci, Obchodní partner CWP nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit Klienta o jeho právech vyplývajících z uplatnění reklamace podle příslušných právních předpisů. Obchodní partner CWP je povinen Klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy Klient reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Klient požaduje. Obchodní partner CWP nebo jím pověřený pracovník rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V této lhůtě je Obchodní partner CWP povinen o reklamaci rozhodnout, a pokud ji zamítne, pak písemně toto své rozhodnutí zdůvodnit. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Klient právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Článek IV

Vyřízení reklamace

1.  Vyřízením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení (i)dodáním nového zboží bez vad nebo výměnou jeho součásti, (ii)předáním opraveného zboží, (iii)odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny zboží,(iv)vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,(v) písemná výzva k převzetí plnění nebo (vi) její odůvodněné zamítnutí.

2.  Obchodní partner CWP vydá při uplatnění reklamace Klientovi potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Obchodní partner CWP je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, Obchodní partner CWP ho doručí bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud má Klient možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace bude obsahovat mimo jiné identifikaci Obchodního partnera CWP a Klienta, co je obsahem reklamace podle Klienta, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pověřené osoby Obchodního partnera CWP.

3.  O tom, že reklamace byla vyřízena a jakým způsobem je Obchodní partner CWP povinen informovat Klienta, a to na elektronickou adresu uvedenou u reklamace nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné Klienta upozornit na vyřízení reklamace. Obchodní partner CWP v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. Obchodní partner CWP je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.  Vylučuje se povinnost Obchodního partnera CWP jako prodávajícího nahradit kupujícímu újmu, kterou nebylo možno v době uzavření Kupní smlouvy rozumně předvídat. Rovněž se vylučuje povinnost Obchodního partnera jako prodávajícího nahradit kupujícímu nemajetkovou újmu ve smyslu § 2971 občanského zákoníku. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, nahrazuje se veškerá škoda vzniklá v souvislosti s rámcovou nebo dílčí smlouvou v penězích.

5.  Smluvní strany sjednávají prodloužení promlčecí lhůty pro veškerá práva náležející Obchodnímu partneru jako prodávajícímu vzniklá na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou, která podléhají promlčení, na 10 let.

 

 1. INFORMACE O MOŽNOSTI ALTERNATIVNÍCH ŘEŠENÍ SPORŮ

1.  Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle Zákona o ochraně spotřebitele, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu.

2.  Stranami sporu jsou spotřebitel (Klient), který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a prodávající Obchodní partner CWP, proti němuž návrh směřuje.

3.  V případě, že dojde mezi Obchodním partnerem CWP a Klientem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz
internetová adresa: adr.coi.cz.

4.  Klient má právo obrátit se na Obchodního partnera CWP se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým Obchodní partner CWP vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Obchodní partner CWP porušil jeho práva, a to e-mailem na adrese: hana.borkovcova@cambridgeweightplan.cz nebo poštou na adrese: BB TRADE s.r.o., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

5.  Klient má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále také jako „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud se Klientovi nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, tj. zejména pokud Obchodní partner CWP na žádost podle předchozího odstavce odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, a to způsobem a za podmínek blíže specifikovaných v Zákoně o ochraně spotřebitele.

6.  Subjekt alternativního řešení sporů může odmítnout návrh na zahájení alternativního řešení sporu, mimo jiné, z důvodu:

 1. pokud Klient podá návrh po uplynutí jednoho roku ode dne
 1. doručení zamítavé odpovědi Obchodního partnera CWP na žádost Klienta o nápravu; nebo
 2. marného uplynutí 30 denní lhůty ode dne, kdy Klient odeslal obchodnímu partnerovi CWP žádost o nápravu, na kterou Obchodní partner CWP neodpověděl;
 1. pokud se Klient před podáním návrhu prokazatelně nepokusil vyřešit spor komunikací s Obchodním partnerem CWP;
 2. že návrh je zjevně bezdůvodný, tj zejména jestliže:
 1. jde o návrh podaný opětovně a Klient při jeho podání nedoloží, že splnil podmínky stanovené případně v rámci předchozího mimosoudního řešení spotřebitelského sporu; nebo
 2. jeho podáním Klient zjevně sleduje zneužití svých práv na úkor druhé strany.

7.  Subjekt alternativního řešení sporů je při alternativním řešení sporu povinen postupovat nezávisle, nestranně, s náležitou odbornou péčí, s cílem urovnání sporu a přihlížet přitom na ochranu práv a oprávněných zájmů stran sporu. Pokud je po důkladném zhodnocení všech zjištěných skutečností a vyjádření stran sporu zřejmé, že strany sporu mají zájem o smírné vyřešení sporu, subjekt alternativního řešení sporů vypracuje návrh dohody o vyřešení sporu.

8.  Alternativní řešení sporu končí dnem (a) uzavření dohody o vyřešení sporu; (b) jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným České obchodní inspekci nebo pověřenému subjektu; (c) smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného v případě strany sporu, která je fyzickou osobou; (e) zániku bez právního nástupce v případě strany sporu, která je právnickou osobou; nebo (f) odmítnutím návrhu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.  Pokud se prokáže, že některé z ustanovení těchto VOP a / nebo Reklamačního řádu je neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení VOP a / nebo Reklamačního řádu. Smluvní strany jsou povinny sjednat nové ustanovení, které nejvíce odpovídá účelu, sledovanému neplatným, zdánlivým či neúčinným ustanovením.
2.  Klient a Obchodní partner CWP se dohodli, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, prostřednictvím listovních zásilek, případně telefonicky.

3.  Nad činností prodávajícího je oprávněn provádět dohled Inspektorát České obchodní inspekce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Třída kpt. Jaroše 1924/5
602 00 Brno.

4.  Tyto VOP a Reklamační řád jsou platné a závazné ode dne jejich zveřejnění na www.vipcentrumzdraví.cz., Tj. ode dne 31.5.2018 a použijí se na smlouvy uzavřené po tomto datu.

5.  Veškeré vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito VOP a českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

6.  Všechny spory, které vzniknou mezi Obchodním partnerem CWP a Klientem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.

V Brně, dne 31.05.2018